Informacje o szkole

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W RYPINIE

- zespoły artystyczne
- pomoc pedagogiczną
- dobre warunki do nauki i pracy
- bibliotekę z czytelnią
- salę audiowizualną
- sale gimnastyczne
- nauka języków obcych (angielski, niemiecki)
- wykwalifikowana kadra nauczycielska

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.

Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Pokazujemy jak pożytecznie spędzać wolny czas. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny. Szkoła uczy tolerancji.

Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły:

"W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".

Nasza szkoła:

  • dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole
  • prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej
  • wspiera uczniów z trudnościami w uczeniu się poprzez organizowanie różnorakich form pomocy oraz rodziców w doskonaleniu ich umiejętności wychowawczych
  • promuje zdrowy styl życia oraz poszanowanie środowiska naturalnego
  • kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka
  • pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny
  • prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
  • dba o swój wizerunek w środowisku lokalnym, promując swoje osiągnięcia
  • posiada wystarczającą liczbę pracowni komputerowych oraz stały dostęp do Internetu w pracowniach, bibliotece, gabinecie logopedy
  • jest inicjatorem wielu imprez i uroczystości o charakterze szkolnym, lokalnym i regionalnym

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie działalność dydaktyczno – wychowawczą rozpoczęła 1 września 1986 roku. Od początku dawała o sobie znać w sposób ciągły poprzez uczestnictwo naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu miasta, rejonu, województwa, przysparzając sławy uczniom, rodzicom, szkole i miastu.

            Jako młoda placówka oświatowa szybko włączyliśmy się w nurt życia środowiska, współuczestnicząc w uroczystościach państwowych organizowanych przez miasto.

Jesteśmy otwarci na nowe kierunki rozwoju oświaty, wprowadzamy innowacje oraz unowocześniamy technikę pracy umysłowej uczniów.

Jako organy szkoły (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski) tworzymy jej tradycję.

            Wiodącym tematem pracy wychowawczej był wybór patrona szkoły. Dlatego też po konsultacjach z organami szkoły zostały podjęte uchwały, aby na Patrona naszej placówki wybrać Papieża Jana Pawła II.

Weszliśmy w III Tysiąclecie Chrześcijaństwa. Uroczyste obchody Milenium współistnienia Polski w kulturze chrześcijańskiej stworzyły okazję, aby Rada Miasta złożyła w imieniu całej społeczności Rypina hołd wielkiemu Papieżowi – Polakowi, nadając Jego imię Szkole Podstawowej nr 3 dnia 27 maja 2000 roku.

Od tej chwili życie Jana Pawła II, gorąca wiara, wzniosłość myśli i prawd głoszonych w homiliach w czasie pielgrzymowania oraz zawartych w encyklikach staną się poprzez pokolenia dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców drogowskazem na życie. Człowiek, wolność, miłość, prawda będą dla uczniów opuszczających mury szkoły nieprzemijającymi wartościami.

Przechowamy i pomnożymy duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Umacniać będziemy wartości takie jak: patriotyzm, świadomość obywatelska, etyka, powiązanie postępu cywilizacyjnego z moralnością, szacunkiem do życia.

            Uczynimy wszystko, by uczeń, a potem dorosły obywatel czuł się podmiotem, uczestniczył w stanowieniu o „pospolitej rzeczy” wszystkich Polaków, by znał cztery podstawowe prawa człowieka: prawo do prawdy, prawo do wolności, prawo do sprawiedliwości, prawo do miłości, o których mówił nam Wielki Rodak w czasie pielgrzymek     do Polski.

Papież Jan Paweł II dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 jest Opoką na nowe Tysiąclecie.